Lat Rus Eng 

   Statūti
   Valde
   Biedru uzņemšanas kārtība
   Sporta attīstības programma
   LSF izzinas


 Biedrības “Latvijas Šaušanas federācijas”

biedru uzņemšanas kārtība

1. Lai kļūtu par LŠF biedru, juridiskā persona[1] iesniedz LŠF valdei iesniegumu, kurš iepriekš akceptēts attiecīgajā LŠF šaušanas sporta sekcijā. Iesnieguma formu ir norādīta Pielikumā.

2. Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu LŠF pieņem valde, kura pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var tikt uzaicināts pats pieteicējs, lai dotu viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Ja pieteikuma iesniedzējs nevar ierasties uz uzaicināto valdes sēdi, valde pieņem lēmumu bez iesnieguma pieteicēja klātbūtnes. Valde pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

3. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu neuzņemt LŠF biedru sastāvā, pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt šo lēmumu LŠF biedru kopsapulcei, un gadījumā, ja arī LŠF biedru kopsapulce noraida apstrīdēto pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par LŠF biedru, un šādā gadījumā jaunu pieteikumu pieteicējs var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada kopš biedru kopsapulces noraidošā lēmuma.


Pielikums

pie “Kārtības (un iesniedzamie dokumenti),

kādā LŠF var tikt uzņemti jauni biedri”

LATVIJAS ŠAUŠANAS FEDERĀCIJAI

no

----------------------------------------------------

/juridiskas personas nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa Nr./

IESNIEGUMS

Par LŠF biedru uzņemšanu

Lūdzu reģistrēt mūsu organizāciju Latvijas Šaušanas federācijā (turpmāk – LŠF) par tās kolektīvo biedru Ložu šaušanas sekcijā, Lietišķās un praktiskās šaušanas sekcijā vai Stenda un medību šaušanas sekcijā. Mēs atzīstam LŠF statūtus un apņemamies ievērot, kā arī pildīt LŠF lemjošo orgānu apstiprinātos nolikumus un pieņemtos lēmumus, regulāri maksāt individuālās licenču un kolektīvās biedru maksas un katru gadu organizēt vismaz vienas atklātās sacensības kādā no šaušanas disciplīnām.

Par mūsu organizāciju sniedzam šādu informāciju:

1.Oficiālais nosaukums…………………………………………………………………………..

2.Juridiskā adrese…………………………....…………………………………………………...

3.Reģistrācijas Nr………………………………………………………………………………

4.Bankas rekvizīti…………………………….....………………………………………………

(banka, rēķins, kods)

5.Kontaktpersona darbam ar LŠF........……………………….………………………………..

(vārds, uzvārds, pers.kods)

6. Adrese …………………………………………………...…………………………………

(pilsēta, iela, indekss, telefons)

7. Organizācijas biedru skaits, kas vēlas būt LŠF individuālie biedri………………

8. Tai skaitā jaunieši………………. un treneri………………...................................………..

Pielikumā: LŠF individuālo biedru saraksts ar viņu vārdiem, uzvārdiem, un pers. kodiem. Par visām izmaiņām šajā informācijā apņemamies nekavējoties ziņot federācijai.

202….gada “……..”…………………………………

Organizācijas vadītājs /vadītāja:………………………………………….


Šeit spiežot jūs varat atvērt iesnieguma formu MS Word formātā, to aizpildīt un saglabāt