Lat Rus Eng 

   Statūti
   Valde
   Uzņemšanas iesniegums
   Sporta attīstības programma


 
BIEDRĪBAS LATVIJAS ŠAUŠANAS FEDERĀCIJA


STATŪTI


1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1.Biedrība Latvijas Šaušanas Federācija (turpmāk tekstā – LŠF) ir patstāvīga un neatkarīga organizāciju apvienība Latvijas Republikā, kas uz brīvprātības principiem apvieno
juridiskas personas, kuras reģistrētasLR Biedrību un nodibinājumu reģistrā un/vai Komercreģistrā,sporta skolas,sporta biedrības (klubus),nacionālo bruņoto spēku un zemessardzes vienības, valsts un pašvaldības policijas struktūrvienības, izglītības iestādes, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 23. pantā norādītās juridiskās personas, kuras uzņemtas LŠF, atzīst tās statūtus, lēmumus un ir samaksājušas biedru naudas, kuras noteiktas ar LŠF valdes lēmumu.


1.2.LŠF ir Starptautiskās Šaušanas sporta federācijas (ISSF), Eiropas Šaušanas konfederācijas (ESC)locekle, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un Latvijas Sporta federāciju padomes dalībniece (LSFP),
1.3.Savā darbībā LŠF vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem statūtiem, ISSF un ESC statūtiem un nolikumiem, kā arī ievēro Olimpiskās hartas un Pasaules antidopinga kodeksa noteikumus,
1.4.LŠF ir 1927. gadā dibinātās Latvijas Šaušanas sporta organizāciju savienības tiesību mantiniece,
1.5.LŠF darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti šaušanas sporta attīstībai Latvijas Republikā un citiem šajos statūtos paredzētiem mērķiem,
1.6.LŠF ir juridiska persona, tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra
Biedrību un nodibinājumu reģistrā(reģistrācijas Nr.40008024596), tai ir savs zīmogs, norēķinu konti bankā, atribūtika un simbolika),

1.7.LŠF juridiskā adrese ir Cieceres iela 9, Rīga, Latvija, LV-1002.

2.LŠF MĒRĶI UN UZDEVUMI.
2.1.LŠF mērķi ir
2.1.1.organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus šaušanas sporta attīstībai Latvijā,
2.1.2.veicināt Latvijas starptautisko prestižu šaušanas sportā,
2.1.3.uzlabot Latvijas valsts aizsardzības spējas,
2.2.LŠF uzdevumi ir:
2.2.1.nodrošināt Latvijas izlašu komandu un
topārstāvju sekmīgu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas Čempionātos, citās starptautiskās sacensībās,
2.2.2.nodrošināt Latvijas čempionātu, meistarsacīkšu, kausa izcīņas sacensību šaušanā sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma un nacionālās piederības,
2.2.3.apstiprināt un izdot šaušanas sacensību noteikumus un citus ar šaušanas sportu saistītus materiālus,
2.2.4.pārstāvēt LŠF biedrus Latvijas un starptautiskajās šaušanas sporta organizācijās, veicināt starptautiskos sakarus,
2.2.5.veicināt valsts komandu treneru
un tiesnešu
kvalifikācijas pilnveidošanu.

3.
LŠF struktūra

3.1.LŠF sastāv no sekcijām:
3.1.1.Statūtu parakstīšanas brīdī LŠF ir trīs šaušanas sporta sekcijas – Ložu šaušanas sekcija, Lietišķās un praktiskās šaušanas sekcija, Stenda un medību šaušanas sekcija.
3.1.2.Šaušanas sporta sekcija (turpmāk tekstā – sekcija) ir attiecīgo šaušanas sporta veiduLŠF biedru
brīvprātīga apvienība, kura ietilpst LŠF,
3.1.3.Sekciju pašpārvaldes ir sekciju sapulču ievēlētas cilvēku kopas, kas patstāvīgi vada darbu savos šaušanas veidos,
3.1.4.atsevišķa LŠF sekcija var tikt dibināta, ja tās darbība nedublē citas sekcijas šaušanas sporta veidus vai disciplīnas. Atsevišķas sekcijas dibināšanai nepieciešama vismaz 8 (astoņu) LŠF biedru vienošanās un LŠF valdes piekrišana,
3.1.5.katra LŠF sekcija, atklāti vai aizklāti balsojot reizi četros gados sava sporta veida sekcijas sapulcē ievēl sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētāju (kas tiek iecelts par LŠF valdes locekli) un sekcijas pašpārvaldes locekļus, kas pastāvīgi veic darbu šaušanas sporta veida organizācijā.

3.1.6.Sekciju vada sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētājs (viceprezidents),
3.1.7.pārstāvniecība LŠF sekcijas sapulcēs ir LŠF biedriem. Katram biedram ir viena balss,
3.1.8.LŠF sekcija nav juridiska persona,

4.LŠF TIESĪBAS.

4.1.LŠF ir tiesības:
4.1.1.pārstāvēt Latvijas Republiku Starptautiskās šaušanas sporta organizācijās (ISSF un ESC),

4.1.2.komplektēt un nosūtīt izlases komandas vai atsevišķus sportistus uz Pasaules un Eiropas čempionātiem, kausa izcīņas sacensībām vai citām starptautiskām sacensībām, kur pārstāvniecība ir noteikta valsts izlases līmenī.
4.1.3.organizēt Latvijas čempionātus, meistarsacīkstes un kausu izcīņas sacensības savos pārstāvētajos šaušanas sporta veidos,
4.1.4.izstrādāt, apstiprināt un izdot šaušanas sporta sacensību noteikumus un klasifikācijas normatīvus,

4.1.5.apstiprināt šaušanas sacensību tiesnešus un atestēt tos līdz Nacionālajai tiesneša kategorijai,

4.1.6.veikt treneru un instruktoru atestāciju.

5.LŠF DARBĪBAS TERMIŅŠ.
5.1.LŠF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6.LŠF BIEDRI, BIEDRU IESTĀŠANĀS LŠF, IZSTĀŠANĀS NO LŠF UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.

6.1.LŠF BIEDRI:
6.1.1.LŠF biedriirjuridiskas personas, kuras reģistrētasLR Biedrību un nodibinājumu reģistrā un/vai Komercreģistrā,sporta skolas,sporta biedrības (klubi),nacionālo bruņoto spēku un zemessardzes vienības, valsts un pašvaldības policijas struktūrvienības, izglītības iestādes, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 23. pantā norādītās juridiskās personas, kuras uzņemtas LŠF, atzīst tās statūtus, lēmumus un ir samaksājušas biedru naudas, kuras noteiktas ar LŠF valdes lēmumu.

6.2.BIEDRU IESTĀŠANĀS LŠF:
6.2.1.Lai kļūtu par LŠF biedru, personai jāiesniedz LŠF valdei iesniegums. kurš iepriekš akceptēts LŠF šaušanas sporta sekcijā.Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LŠF valde,
6.2.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu LŠF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteikuma iesniedzēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža,
6.2.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LŠF biedru kopsapulcei. Ja arī LŠF biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LŠF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada kopš biedru kopsapulces noraidošā lēmuma.

6.3.BIEDRU IZSTĀŠANĀS NO LŠF:
Jebkurš biedrs var jebkurā laikā izstāties no LŠF rakstveidā paziņojot par to valdei.

6.4.BIEDRU IZSLĒGŠANA NO LŠF:
6.4.1.Biedru var izslēgt no LŠF ar valdes lēmumu, ja:
6.4.1.1.biedrs nemaksā biedru naudas LŠF biedru kopsapulces noteiktajos termiņos
2 gadus pēc kārtas;
6.4.1.2.biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

6.4.1.3.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

6.4.1.4.biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
6.4.1.5.biedrs rupji pārkāpj LŠF statūtus vai nodara būtisku kaitējumu LŠF.
6.4.2. Jautājumu par LŠF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža,
6.4.3.Valdes lēmumu izslēgtais biedrs rakstveidā var pārsūdzēt LŠF biedru kopsapulcei. Ja arī LŠF biedru kopsapulce apstiprina valdes lēmumu, biedrs ir izslēgts no LŠF, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 3 gadu termiņa izbeigšanās kopš biedru kopsapulces lēmuma par biedra izslēgšanu no LŠF.

7.LŠF BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

7.1.LŠF biedru tiesības:
saņemt sekciju un LŠF izdotos informatīvos izdevumus un citus materiālus,
7.1.3.ar atvieglotiem noteikumiem izmantot LŠF un tās biedru sporta bāzes un saņemt to pakalpojumus,
7.1.4LŠF biedrs zaudē savas LŠF biedra tiesības, ja nav samaksāta biedru nauda par pašreizējo gadu LŠF valdes lēmumā noteiktajos termiņos.

7.1.5..Katram LŠF biedram, kas iestājies kādā no šaušanas sporta veidu sekcijām kā biedrs un ir samaksājis ikgadējo biedra naudu, biedru kopsapulcē ir viena balss.

7.2.LŠF biedru pienākumi:
7.2.1.ievērot LŠF statūtu prasības un panākt to ievērošanu no savu dalībnieku puses,
7.2.2.veikt precīzu savu dalībnieku uzskaiti un katru gadu līdz 1.janvārim precizēt savu dalībnieku sarakstus LŠF,
7.2.3.pildīt LŠF pārvaldes institūciju lēmumus,
7.2.4.regulāri maksāt LŠF biedru naudu,
7.2.5.vispusīgi attīstīt savu ekonomisko un finanšu darbību šaušanas sporta atbalstīšanai Latvijā,
7.2.6.Iespēju robežās organizēt LŠF biedriem atklātās sacensības,
7.2.7.savlaicīgi reģistrēt LŠF savas rīkotās sacensības, lai iekļautu tās apvienotajā LŠF sacensību kalendārā, un informēt par piedalīšanos citās sacensībās.

8.LŠF biedru kopsapulce
8.1.1.LŠF biedru kopsapulce ir augstākā LŠF pārvaldes institūcija,
8.1.2.LŠF kopsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā līdz
kārtējāgada15.martam
,
8.1.3.Katram balsstiesīgam LŠF biedram LŠF biedru kopsapulcē ir viena balss,
8.1.4.LŠF ārkārtas biedru kopsapulci var sasaukt ar LŠF valdes lēmumu vai gadījumā, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 LŠF biedru,
8.1.5.LŠF biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem LŠF biedriem,
8.1.6.ja LŠF biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, triju nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota LŠF biedru kopsapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo LŠF biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi balsstiesīgi LŠF biedri,
8.1.7.LŠF biedru kopsapulce pieņem LŠF statūtus un izdara tajos grozījumus,
8.1.8.LŠF biedru kopsapulce izlemj jautājumus par LŠF iesaistīšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām,
8.1.9.LŠF biedru kopsapulce atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, valdē ievēl LŠF valdes priekšsēdētāju (prezidentu), valdes priekšsēdētāja vietnieku (ģenerālsekretāru), divus neatkarīgos pārstāvjus,

8.1.10. LŠF biedru kopsapulce apstiprina par LŠF valdes locekļiem sekcijupašpārvaldes priekšsēdētāju un vienu pārstāvi no katras esošās LŠF sekcijas,
8.1.11. LŠF biedru kopsapulce atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem,
8.1.12.LŠF biedru kopsapulce noklausās un vērtē LŠF valdes un revīzijas komisijas ziņojumus par iepriekšējā gada darbības rezultātiem, apstiprina gada Finanšu pārskatu,
8.1.13.LŠF biedru kopsapulce nosaka LŠF biedru licenču maksas apmērus un maksāšanas termiņus,
8.1.14.LŠF biedru kopsapulce apstiprina LŠF atribūtiku un simboliku,
8.1.15.LŠF biedru kopsapulce pieņem lēmumu par LŠF darbības pārtraukšanu,

8.1.16.LŠF biedru kopsapulcei ir tiesības:
8.1.14.2.uzticēt savas pilnvaras konkrēta jautājuma risināšanai LŠF valdei.

8.1.17.Balsošana LŠF biedru kopsapulcē:
8.1.18.1.visus lēmumus pieņem atklātā balsošanā, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Pamatojoties uz 30% vai vairāk klātesošo balsstiesīgo LŠF biedru pieprasījumu, tiek rīkota aizklāta balsošana.

9.Izpildinstitūcija
9.1.
LŠF izpildinstitūcija ir valde.
9.1.1. LŠF valde sastāv no 10 valdes locekļiem:
9.1.2. LŠF valdes priekšsēdētāja (prezidenta),
9.1.3. LŠF valdes priekšsēdētāja vietnieka (ģenerālsekretāra),
9.1.4. katras LŠF sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētāja,
9.1.5. viena pārstāvja no katras esošās LŠF sekcijas,
9.1.6. diviem neatkarīgiem pārstāvjiem, kurus atklāti balsojot, ievēl LŠF biedru kopsapulce ar klātesošo LŠF biedru vienkāršu balsu vairākumu,
9.1.7.Valdes priekšsēdētājs (prezidents) un valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs) pārstāv LŠF atsevišķi, pārējie valdes locekļi kopā ar vismaz 7 valdes locekļiem.
9.2.Valdes darbu vada LŠF valdes priekšsēdētājs (LŠF prezidents).

9.3.LSF valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trijos mēnešos,
9.4.LŠF valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. LŠF valdes lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši ne mazāk kā ½+1 valdes loceklis no klātesošo LŠF valdes locekļu skaita. Analoga lēmumu pieņemšanas kārtība ir arī LŠF sekciju pašpārvalžu sēdēs,
9.5.LŠF valdes kompetencē ietilpst šādi jautājumi:
9.5.1.LŠF valde sasauc LŠF biedru kopsapulces,
9.5.2.LŠF valde organizē LŠF biedru kopsapulču lēmumu izpildi,

9.5.3.LŠF valde apstiprina LŠF izdevumu un ienākumu tāmes un kontrolē to izpildi,

9.5.4.LŠF valde sadala budžeta līdzekļus starp LŠF sekcijām,
9.5.5.LŠF valde nosaka prēmiju un stipendiju apmērus LŠF biedriem (sportistiem, algotajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem) ievērojot LŠF finansiālās iespējas,
9.5.6.LŠF valde apstiprina Latvijas izlases komandas dalībnieku un to kandidātu sarakstus, delegāciju sastāvus komandējumiem uz ārzemēm,

9.5.7.LŠF valde izskata un apstiprina LŠF treneru padomes, tiesnešu kolēģijas un citu komisiju iesniegtās atskaites un citus dokumentus, organizē LŠF biedru reģistrāciju un uzskaiti,
9.5.8.LŠF valde organizē LŠF atribūtikas izgatavošanu un realizēšanu,
9.5.9.LŠF valde apstiprina:
9.5.10.1.LŠF apvienoto sacensību kalendāru,

9.5.10.2.noslēgtos līgumus un citus LŠF darba dokumentus,

9.5.11.izskata un apstiprina Latvijas sporta klasifikācijas prasības sportistiem, tiesnešiem un treneriem, vadoties no kopējiem principiem visiem šaušanas veidiem,
9.5.12.pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegādāšanos vai atsavināšanu,
9.5.13.LŠF valde ir tiesīga pēc saviem uzskatiem pieaicināt noteiktu uzdevumu veikšanai jebkuru nepieciešamo personu.

9.5.14.LŠF valde nosaka iestāšanās maksu LŠF, kā arī nosaka ikgadējās biedru maksas LŠF.

9.15.15.LŠF valdei ir pienākums sasaukt LŠFbiedru kopsapulci.

9.6.LŠF valdes priekšsēdētājs (prezidents):
9.6.1.vada LŠF biedru kopsapulces darbu,
9.6.1.vada LŠF darbu kopumā,
9.6.2.sasauc un vada LŠF valdes sēdes,
9.6.3.paraksta LŠF biedru kopsapulces un valdes pieņemtos dokumentus,
9.6.4.pārstāv LŠF ISSF, ESC un citās starptautiskās organizācijās,
9.6.5.LŠF valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs) vai cita valdes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

9.7.LŠF valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs):
9.7.1.atbild par LŠF lietvedību,

9.7.1.reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu LŠF biedriem,
9.7.2.nepieciešamās informācijas sniegšanu LR Sporta pārvaldei un citām organizācijām,
9.7.3.atbild par Latvijas apvienotā šaušanas sporta sacensību kalendāra sastādīšanas koordināciju un galīgā varianta sagatavošanu,
9.7.4.atbild par LŠF izdevumu tāmju, pavēļu un citu dokumentu sastādīšanu LŠF rīkotajiem pasākumiem,
9.7.5.atbild par LŠF biedru reģistrāciju un uzskaiti,
9.7.6.koordinē LŠF starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautiskās atzīšanas sekmēšanu,
9.7.7.atbild par LŠF valdes sēžu un LŠF biedru kopsapulču sagatavošanu, to lēmumu izpildes organizēšanu un kontroli,
9.7.8.atbild par LŠF pastāvīgās mītnes
izveidošanu un uzturēšanu,
9.7.9.atbild par LŠF statūtu izpildi,
9.7.10.valdes uzdevumā slēdz darba līgumus ar algotiem LŠF darbiniekiem,
9.7.11.atbild par
LŠF budžeta sagatavošanu, iesniegšanu valdei apstiprināšanai, kā arī par LŠF budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu,

9.7.12. veic LŠF budžeta sagatavošanu un iesniedz to apstiprināšanai valdē,

9.7.12. organizē LŠF grāmatvedības un finanšu uzskaiti, sagatavo atskaites, gada pārskatus un citas LR likumos noteiktās grāmatvedības atskaites formas,
9.7.12.veic ikdienas saimniecisko darbu LŠF saskaņā ar pastāvošajiem likumiem un LŠF statūtiem
9.7.13.iesniedz apstiprināšanai
darbinieku un viņu atalgojumusarakstu LŠF valdei,

9.7.14.veic citu valdes uzdoto uzdevumu izpildi,
9.7.15.ir tieši atbildīgs LŠF valdes priekšsēdētājam par LŠF darbību.

9.8.LŠF valdes locekļi, kas ir LŠF pašpārvalžu priekšsēdētāji (turpmāk saukti - viceprezidenti):
9.8.1.sasauc un
vada savas LŠF sekcijas sapulces un sekcijas pašpārvaldes sēdes,
9.8.2.ir atbildīgi par sava sporta veida attīstību Latvijā,
9.8.3.patstāvīgi risina visus jautājumus, kas saistīti ar attiecīgā šaušanas sporta veida attīstību un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu,
9.8.4.pārstāv savu sekciju LŠF valdē un piedalās LŠF kopējo jautājumu risināšanā,
9.8.5.kopā ar savu sekcijas pašpārvaldi, atbilstoši apstiprinātajām tāmēm, izlieto sekcijas rīcībā esošos finanšu līdzekļus,
9.8.6.ir tiesīgs pārstāvēt sekciju
attiecībās ar trešajām personām, ja attiecīgu pilnvaru ir izsniegusi LŠF valde.

9.9LŠF sekciju pašpārvaldes:
9.9.1.patstāvīgi darbojas savu plānoto pasākumu organizēšanā,
9.9.2.organizē sekcijas treneru padomi, tiesnešu kolēģiju un citas komisijas, apstiprina to priekšsēdētājus, darba plānus, nolikumus un programmas,
9.9.3.sastāda savas sekcijas kalendāros plānus un iesniedz tos apstiprināšanai LŠF valdē,
9.9.4.sastāda un apstiprina sacensību nolikumus,
9.9.5.izskata un iesniedz apstiprināšanai LŠF valdē sporta klasifikācijas prasības sportistiem, klasifikācijas prasības tiesnešiem un treneriem,
9.9.6.patstāvīgi risina jautājumus, kas saistīti ar savas sekcijas šaušanas veida attīstību Latvijā,
9.9.7.organizē sabiedrisko treneru, instruktoru un tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas paaugstināšanu,
9.9.8.organizē LŠF sporta bāžu izveidošanu un kontrolē to izmantošanu,
9.9.9.risina šaušanas inventāra un iekārtas ražošanas un sagādes jautājumus, apstiprina to sadali LŠF biedriem,
9.9.10.izšķir LŠF biedru strīdus sekcijas kompetences ietvaros,
9.9.11.drīkst pieaicināt LŠF sekcijas pašpārvaldes darbā jebkuru nepieciešamo personu,

9.9.12.katra LŠF sekcija reizi gadā sasauc savas sekcijas sapulci, lai risinātu jebkuru ar sekcijas darbu saistītu jautājumu, nepieciešamības gadījumā iespējama ārkārtas sapulce, ja to pieprasa 1/10 no sekcijas biedriem. Biedri var pilnvarot jebkuru fizisko personu vai citu biedru pārstāvēt sevi sekcijas sapulcē. Viena persona nevar pārstāvēt vairāk kā 2 LŠF sekcijas biedrus.

9.9.13.LŠF sekcijai jāiesniedz budžeta projekts LŠF ģenerālsekretāram.

9.10.LŠF sekretariāts:
9.10.1.darbojas LŠF valdes priekšsēdētāja vietnieka (ģenerālsekretāra) vadībā unorganizē
visu LŠF darbību,
9.10.2.gatavo un nosūta lietvedības dokumentus adresātiem,
9.10.3.īsteno visu LŠF darbu, sakarus un lēmumus, kas izriet no LŠF statūtiem vai LŠF biedru kopsapulces lēmumiem,

9.10.4.izsniedz LŠF prezidentam, viceprezidentiem un attiecīgo sekciju valdes locekļiem svarīgāko dokumentu kopijas, norakstus, izrakstus u.c. dokumenta atvasinājumus.

9.11.LŠF revīzijas komisija:
9.11.1.federācijas revīzijas komisiju, ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem ievēl LŠF biedru kopsapulce. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt LŠF valdes vai LŠF sekciju pašpārvalžu locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar revīzijas komisijas locekļu vienkāršo balsu vairākumu,

9.11.2.revīzijas komisijas sastāvā jābūt pārstāvjiem no visām šaušanas veidu sekcijām. Revīzijas komisija kontrolē LŠF finansiālo un saimniecisko darbību, veic pārbaudes un par to rezultātiem ziņo LŠF biedru kopsapulcē vai, nepieciešamības gadījumā, LSF valdei. LŠF valdei jānodod revīzijas komisijai visi tās darbam nepieciešamie dokumenti un materiāli. Nepieciešamības gadījumā komisija var pieaicināt vai algot tai nepieciešamos speciālistus, kuru pakalpojumus apmaksā no LŠF budžeta līdzekļiem,

9.11.3.par konstatētajām būtiskajām nepilnībām un pārkāpumiem LŠF finansiālajā un saimnieciskajā darbībā revīzijas komisija informē LŠF valdi, nepieciešamības gadījumā pieprasot sasaukt LŠF kopsapulci.

10. LŠF SAIMNIECISKĀ DARBĪBA.
10.1.LŠF ir savi finanšu līdzekļi un materiālās vērtības,
10.2.LŠF budžetu veido:
10.2.1.valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar Latvijas Sporta pārvaldi vai kādu citu organizāciju tiek nodoti LŠF rīcībā,

10.2.2.LŠF biedru naudas,
10.2.3.ienākumi no LŠF rīkotajiem pasākumiem,
10.2.4.ienākumi no sporta inventāra, LŠF atribūtikas izdoto materiālu pārdošanas un iznomāšanas,
10.2.5.valsts un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu fizisku personu dotācijas un ziedojumi,
10.2.6.atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgi iegūti LŠF ienākumi,
10.3.LŠF ir tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai,
10.4.LŠF ir tiesības savu mērķu īstenošanai dibināt un piedalīties uzņēmējsabiedrībās,
10.5.LŠF iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar LŠF valdes lēmumiem šaušanas sporta attīstībai Latvijā un citu šajos statūtos paredzēto LŠF mērķu un uzdevumu realizēšanai.

11.LŠF LICENCĒTĀS PERSONAS, SPONSORBIEDRI UN GODA BIEDRI.
11.1.LŠF valde pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz vismaz triju valdes locekļu rakstisku pieteikumu, var atzīt noteiktas personas vai organizācijas par LŠF sponsorbiedriem un/vai goda biedriem,
11.2.LŠF valde pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, jebkuru fizisku personu, kam ir ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, var atzīt par LŠF licencēto personu,ja tā apņemas atzīt tās statūtus, lēmumus un ir samaksājusi dalības maksu, ievēro sacensību noteikumus, ir parakstījusies par to, ka ievēros drošības tehnikas noteikumus.

11.3.LŠF licencētām personām, sponsorbiedriem un goda biedriem nav LŠF biedra tiesību,
11.4.LŠF licencētām personām, sponsorbiedriem un goda biedriem ir sekojošas tiesības:

11.4.1.piedalīties LŠF rīkotajās sacensībās un citos pasākumos,
11.4.2.saņemt LŠF atbalstu un palīdzību,
11.4.3.lietot LŠF atribūtiku un simboliku,
11.4.4.saņemt LŠF noteiktos atvieglojumus, ja izpildīti šo atvieglojumu saņemšanas noteikumi.

12.LŠF DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA.
12.1.LŠF darbību var pārtraukt ar LŠF biedru kopsapulces lēmumu, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 no klātesošajiem balsstiesīgajiem pārstāvjiem,
12.2.LŠF īpašumu, pēc norēķināšanās ar debitoriem un kreditoriem, pēc LŠF biedru kopsapulces lēmuma sadala un nodod citām juridiskām personām, sporta organizācijām likumā paredzētajā kārtībā.

LŠF valdes priekšsēdētājs/Kārlis Krēsliņš/

LŠF valdes priekšsēdētāja vietnieks/Valērijs Vaskis/

Pēdējie labojumi un ieraksts UR veikts 2014.gada 19.martā