Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   2022.GADA NOLIKUMI
   LPSC Ziema 2023
   Dueļšaušana LMS Ziema
   Walters kauss PPC 48/60
   Latvijas Ziemas čempionāts
   Ogres NSC kauss “PAVASARIS 2023”
   Latvijas Kauss 2023
   LPSC Ziema 2023
   LATVIJAS KAUSS 1.posms
   LPSC Augusts 2023
   Latvijas čempionāts 2023
   IPSC Rifle Classification 2023 atvasara
   LPSC Septembris 2023
   Ložu šaušana
   Stenda un medību šaušana


 Atklātais kvalifikācijas sacensības pēc PPC 48 noteikumiem.

2013. gada 23. martā

1.Mērķis un uzdevumi:
1.1.Veicināt un attīstīt IeM pakļautajās struktūrvienībās, organizācijās kā arī privātpersonu vidē šaušanas sporta disciplīnas Police Pistol Competition (PPC) popularizēšanu un attīstību, Latvijas šaušanas sporta tradīciju nostiprināšana.
1.2.Šaušanas un drošas rīcības ar ieroci iemaņu un sportisko rezultātu uzlabošana.
1.3.Labāko individuālo šāvēju un labāko komandu noskaidrošana.
1.4.Latvijas izlases atlase startam ārzemēs šaušanas disciplīnā pēc PPC noteikumiem.

2.Vieta un laiks:
2.1.Šautuve Ērgļu ielā 2; Rīgā 23.03.2013.gadā
2.2.reģistrācijas sākums plkst. 11:00
2.3.sacensību sākums plkst. 11:30

UZMANIBU!
VISIEM DALĪBNIEKIEM OBLIGĀTI JĀBŪT LĪDZI PASEI.

3.Vadība:
3.1.Sacensības organizē un vada Latvijas šaušanas federācija
3.2.Sacensību tiešo vadību veic Latvijas šaušanas federācijas Lietišķās un Praktiskās šaušanas sekcijas biedrs, šaušanas sporta klubs “Latvian shooting club” tiesnešu kolēģija -Sacensību galvenais tiesnesis: Vadims Mihailovs
Tiesneši: Olegs Pantelejevs, Igors Gribusts, Vladimirs Fonarjuks, Dmitrijs Ste
žko.

Ieroči pistole vai revolveris ar kalibru ne mazāk par 9 mm, ar stobra garumu līdz 153 мм, mēlītes novilciena spēks pistolei uzvilktā stāvoklī ne mazāks par 1360 gr. Revolverim ne mazāk par 1134 gr.

Vingrinājums Police Pistol Competition 48 šāvieni

1. distance 7 m6 šāvieni ( izpildes laiks 8 sek.)
Kārtība : stāvus, šaušanas laikā ieroci turot vienā rokā

2. distance 10 m 12 šāvieni (6+6) ( izpildes laiks 20 sek.)
Kārtība : stāvus, šaušanas laikā ieroci turot divās rokās,
6 šāvieni, obligāta aptveres maiņa, 6 šāvieni.

3. distance 15 m, 12 šāvieni (6+6) ( izpildes laiks 20 sek.)
Kārtība : šaušanas laikā ieroci turot divās rokās,
6 šāvieni pozīcijā stāvus, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni pozīcijā uz ceļgala.

4. distance 25 m, 18 šāvieni (6+6+6) ( izpildes laiks 90 sek.)
Kārtība : šaušanas laikā ieroci tur divās rokās,
6 šāvieni pozīcijā uz ceļgala, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni no aizsega kreisās puses - pistole kreisajā rokā,
6 šāvieni no aizsega labās puses - pistole labajā rokā,

Klasifikācija :

PPC klasifikācija

Vingr. nosaukums

Vingr. apraksts

Attālums

Šāvienu skaits

SM

SMK

1.kl.

2.kl.

3.kl.

Match 48

Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem)

7 - 25 m

48

-

-

-

413

394

Match 60

Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem), guļus

7 - 50 m

60

-

-

552

516

492

PPC 1500

Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem), guļus

7 - 50 m

150

1476

1440

1380

1290

1230

DROŠĪBA:!!!
Pielādēt ieroci (ievietot pielādētu aptverei pistoles rokturī) var tikai pēc tiesneša komandas. Dalībnieks, kurš sacensību laikā atrodas šautuvē ar pielādētu ieroci (aptvere ar patronām pievienota pistolei), TUR TO ROKĀ VAI ROKĀS nav tiesneša uzraudzībā vai uz uguns līnijas TIEK DISKVALIFICĒTS NO SACENSĪBĀM BEZ DALĪBAS MAKSAS ATMAKSĀŠANAS. Drošības leņķi šautuvē tiek noteikti šaušanas sektora ložu notvērēja sienas kontūrs. Dalībnieks, kurš vingrinājuma izpildes laikā ar pielādētu ieroci pārkāpj “LAUŽ” drošības leņķus, novērš ieroča stobru no ložu uztvērēja sienas kontūra pielādēšanas vai pārlādēšanas laikā UZSKATĀMS, ka ar savu rīcību rada vai varēja radītdraudus citiem sacensību dalībniekiem vai skatītājiem un TIEK DISKVALIFICĒTS NO SACENSĪBĀM BEZ DALĪBAS MAKSAS ATMAKSĀŠANAS.

4. Šāvēja aprīkojums:
Maksts ierocim uz jostas zem šaušanai vadošās rokas.Pistole (revolveris) makstī ar stobru uz leju, novilcēja skava noslēgta ar maksti, sporta maksts noslēgta ar fiksējošo slēdzi. Pleca maksts lietošana aizliegta. Aizsargi ausīm un acīm obligāti.

5. Procedūra:
Rezultātu skaitīšanas kārtība: katrā šaušanas distancē iegūto punktu summa tiek skaitīta kopā. Lielākā punktukopējā summa tiek uzskatīta par labāko. Ja punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem dalībniekiem, tiek skaitīts labāko trāpījumu skaits virzienā no lielākā uz mazāko ciparu mērķī. Komandu labāko rezultātu nosaka summējot vienas komandas dalībnieku trīs labākos rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā no trīs labāko rezultātu ieguvējiem tiek skaitīta labāko trāpījumu summa virzienā no lielākā uz mazāko ciparu mērķī.

6. Apbalvošana:
1. 1.;2.;3. vietas (9 mm pistole/revolveris) Kopējā divīzija ar medaļu un diplomu.
2. Komandas 1.;2.;3. vietas (9 mm pistole/revolveris) ar diplomu.

7. Finansēšana:
Sacensību finansēšana tiek veikta no dalības maskas 5 Ls. Dalības maksa individuāli veicama ar pārskaitījumu Latvijas šaušanas federācijas kontā:

LATVIJAS ŠAUŠANAS FEDERĀCIJA
Tērbatas ielā 72/74 LV 1001 Rīga
Reģ.Nr.40008024596
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL9153600000000

8. Pieteikumi, protesti:
Pieteikumi tiek pieņemti sacensību dienā.
Protesti tiek pieņemti iemaksājot 10 Ls. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek atmaksāta, ja nē, tiek fiksēta sacensību budžetā.
Informācija par sacensību norisi www.saufed.lv ; vai pie sacensību organizatora SK „Latvian shooting club” pārstāvja Vadima Mihailova talr. (+371)26409036, www.latshootclub@gmail.com