Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   Walters pavasara kauss 2019
   Latvijas Ziemas čempionāts 2019
   Latvijas kauss + Kārļa Kļavas kauss 2019
   Latvijas Čempionāts 2019
   Pieteikuma forma Latvijas Čempionātam word formātā
   Walters Ziemas kauss 2019
   Latvijas Ziemas čempionāts 2020
   Walters kauss 2020
   WA1500" kauss PPC48 un PPC60 vingrinājumos 2020
   Latvijas čempionāts lietišķajā šaušanā 2020
   Pieteikums -Latvijas čempionātam lietišķajā šaušanā 2020
   Pieteikums - Latvijas kauss lietišķajā šaušanā 2020
   Latvijas kauss lietišķajā šaušanā 2020
   Ložu šaušana
   Stenda un medību šaušana


 




LATVIJAS 2010. GADA ČEMPIONĀTS LIETIŠĶAJĀ ŠAUŠANĀ

N O L I K U M S

1.Mērķis un uzdevumi.
1.Veicināt IeM un AM pakļauto struktūrvienību un citu organizāciju personālsastāva iesaistīšanu sistemātiskās šaušanas nodarbībās, pilnveidot šaušanas iemaņas.
2.Noskaidrot labākās bruņoto formējumu komandas un individuālos šāvējus.
3.Iegūt priekšstatu par kopējo šaušanas prasmju līmeni IeM, AM pakļautajās struktūrvienībās un citos bruņotajos formējumos.

2.Vieta un laiks.
Sacensības notiks Ādažu šautuvē no 2010. gada 05. līdz 06. Novembrim.

3.Vadība.
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācijas Lietišķās šaušanas sekcija, tālr./fax. 67612311. Sacensību tiešo vadību veic LŠF izveidota tiesnešu kolēģija.

4.Dalībnieki.
Sacensībās piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un mācību centri, kā arī citu reģistrēto bruņoto formējumu komandas vai organizācijas(kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras ir kādas juridiskās personas sastāvdaļa),kas ir LŠF kolektīvie biedri un irnomaksājuši biedru naudu par 2010. gaduun jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas ir iegādājies individuālo licenci (gada – 6,-Ls, vienreizējo – 1,- Ls ), kam ir atļauja ieroča nēsāšanai/glabāšanai un attiecīga munīcija.

Komandas sastāvs vingrinājumā– neierobežots, ieskaite pēc četriem labākajiem. Katra organizācija sacensībām var pieteikt tikai vienu komandu.

Sacensībās individuālo dalībnieku skaits netiek ierobežots. Visi dalībnieki startē kopējā konkurencē.Katra startējošā apakšvienība nodrošina vienu tiesnesi uz komandējošās struktūrvienības rēķina. Tiesneša nenodrošināšanas gadījumā soda nauda 15,- Ls, reizē ar pieteikumu.

5.Programma un vingrinājumu izpildes nosacījumi.Individuālais un komandu vērtējums ir šādos vingrinājumos:
1) DP-3
- šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis) ar vienu vai abām rokām. 3 piešaudes šāvieni, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Katrai 10 šāvienu sērijai laiks 5 minūtes. 8 labākie šāvēji finālā šauj divas piecu šāvienu sērijas ar piešaudi.
Mēlītes nospiediens 1,5 kg.


2) DP-4– šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis).
- piešaudē 6 šāvieni 3 minūtes,
- 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku,
- 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām,
- 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām.

Mēlītes nospiediens 1,5 kg.

8 labākie šāvēji finālā šauj divas sērijas – vienu 30 sek. un vienu 15 sek.Sēriju ar piešaudi.


3) “Ātršaušana ar pistoli”sievietes(5,6 mm),vīrieši(5,6 mm) mērķis Nr.3 ar vienu roku 25 m distancē. Vingrinājumu izpilda pēc sporta sacensību noteikumiem. Ieskaitē – 60 šāvieni 12 sērijās. Katrā sērijā 5 šāvieni. Vingrinājums tiek ņemts vērā arī Latvijas kausa ložu šaušanā ieskaitē. Pieļaujamas divas ieroča kļūmes.

8 labākie šāvēji finālā šauj divas 6 sek. piecu šāvienu sērijas ar piešaudi.

4) ATŠ-5 -šaušana arjebkura kalibra triecienšauteni ar mehāniskajiem tēmekļiem 300 m distancē, mērķis Nr.1, no šādiem stāvokļiem:

-piešaude 6 šāvieni, laiks 3 minūtes,
-10 ieskaites šāvieni guļus, bez atbalsta, laiks 5 minūtes,
-10 ieskaites šāvieni no stāvokļa “no ceļa” vai “sēdus”, laiks 5 minūtes,
-10 ieskaites šāvieni stāvus, laiks 5 minūtes.
-Šāvējs katram šaušanas stāvoklim triecienšautenes aptverē drīkst ielādēt ne vairāk kā 10 patronas. Ja ugunslīnijas tiesnesis konstatē aptverē lielāku patronu skaitu, šāvējam pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu. Vingrinājumu drīkst izpildīt ar jebkura tipa tēmekli, izņemot optisko. Atļauts izmantot cimdu un ieroča siksnu.

Individuāli 8 labāko rezultātu īpašnieki izpilda fināla sēriju 10 šāvienus stāvus. Laiks vienam šāvienam 45 sek. Piešaude 6 šāvieni, laiks 3 minūtes.


5)Snaiperis- jebkura lielkalibra (6mm līdz 10mm ) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē, mērķis Nr.4, piešaudes šāvienu skaits neierobežots, 20 šāvieni ieskaitē, kopējais laiks 25 minūtes. Mēlītes nospiediens 0,5 kg.

Individuāli 8 labākie izpilda fināla sēriju 10 šāvienus. Piešaude 3 min. Finālā vienam šāvienam 1 min.

Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotu vietu notiek pāršaude pa vienam šāvienam līdz uzvarētāju noskaidrošanai.

Vingrinājumi ATŠ-5 un Snaiperis notiks, ja āra temperatūra būs atbilsotoša elektronisko mērķu iekārtu darbības prasībām.

6) Bise -gludstobra 16. – 12. kal. ierocis ar atklāto vai optisko tēmekli, mērķis Nr.4, distance 50 m, 2 x 10 šāvienu katrai sērijai. Šaušana ar jebkura tipa attiecīgā kalibra ložu patronām. Šāvienu sērijas pa 5 šāvieniem vienā mērķī. Katrai 10. šāvienu sērijai laiks 10 minūtes.

Individuāli 8 labākie izpilda fināla sēriju 2 x 5 šāvienus.

Visos vingrinājumos par finālu izpildi informācija var mainīties un tiks precizēta ar orgkomitejas lēmumu!!!!

Sacensībās tiek noteiktiindividuālie uzvarētājipēc lielākās sašauto punktu summas. Ja tā ir vienāda - pēc pēdējās, priekšpēdējās utt. sērijas. Ja sērijas vienādas, tad vērtē pēc trāpījumiem 10, 9 utt.Ja nevar noteikt pēc šiem rādītājiem, skatās sliktākā šāviena attāluma no centra. Uzvar dalībnieks ar mazāko attālumu. Finālā rezultāts vingr. ATŠ-5 un Snaiperis tiek noteikts ar desmitdaļām. Uzvarētājus vingr.DP-3, DP-4, Ātršaušana ar pistoli, ATŠ-5, Snaiperis, Bise nosaka pamat rezultātu, summējot ar fināla rezultātu. Fināli notiek pēc speciāliem fināla noteikumiem.

Vingrinājumos DP-3, DP-4, Ātršaušana ar pistoli, ATŠ-5, Snaiperis un Bise- pēc ieskaites dalībnieku sašautās lielākās punktu summas. Ja tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem komanda, kuras dalībniekiem ir augstāka pēdējās sērijas summa. Ja tā vienāda, tad vērtē pēc priekšpēdējas sērijas summas utt. Ja nevar noteikt pēc šā rādītāja, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāka individuālā vieta attiecīgajā vingrinājumā.

Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas komandas kopvērtējumā.

Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu summas par komandu izcīnītajām vietām sacensību programmas atsevišķos vingrinājumos, vērtējot 4 labākos vingrinājumus no DP-3, DP-4, Ātršaušana ar pistoli, ATŠ-5, Snaiperis,Bise piešķirot punktus atsevišķos vingrinājumos pēc formulas:

-par 1.vietu– P = K x 2 + 6,
-par 2.vietu– P = K x 2+2,
-par 3.vietu– P = K x 2-1,
-par 4.vietu– P = K x 2- 3,
-par 5.vietu– P = K x 2 – 5 utt.,

kur K – lielākais vērtējumam pieteikto komandu skaits vienā vingrinājumā (tiek vērtēts vienāds visos komandu vingrinājumos).

Par jebkura kolektīva dalībnieka izcīnīto godalgoto vietu jebkurā vingrinājumā komandas kopvērtējumā piešķir papildus punktus:

-par 1.vietu - 3 punkti,
-par 2.vietu - 2 punkti,
-par 3.vietu – 1 punkts.

Par katru individuālo startu komandai kopvērtējumā piešķir papildus 0,5 punktus. Vienādas summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kam augstākas komandu vietas vingrinājumos (ATŠ – 5, Snaiperis, Bise). Ja šie rādītāji vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāki individuālie rādītāji ieskaitītajos komandu vingrinājumos.

7.Apbalvošana.
Individuālos uzvarētājus, 2. un 3. vietas ieguvējus katrā vingrinājumā apbalvo ar LŠF diplomiem, medaļām.

Uzvarētāju, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas kopvērtējumā apbalvo ar LŠF diplomiem un kausiem. 1. vietai ceļojošais kauss.

8.Finansēšana.
Ar sacensību rīkošanu saistītie izdevumi (tiesnešu apmaksa, mērķi, balvas) tiek segta no LŠF līdzekļiem un iemaksātajām dalības maksām. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas.

Dalības maksas par piedalīšanos sacensībās:
-LŠF licenzētie biedri
iemaksā Ls 4 par pirmo startu, 3 Ls par otro startu un 2 Ls par katru nākošo startu.-Kolektīvo biedru nelicencētajiem biedriem - Ls 4 par katru startu katrā vingrinājumu un Ls 1 par starta numuru,

9.Pieteikumi, protesti.
Vārdiskie pieteikumi
, norādot dalībniekus komandu un individuālajās disciplīnās un TIESNESI iesniedzami LŠF, Rīgā, Cieceres ielā 9, LV‑1002, tālr./fakss 67612311, mob. 28377814, E-pasts:
latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv līdz 02. novembrim plkst.13.00.

Komandas vai individuālie dalībnieki, kas nav iesnieguši pieteikumus līdz noteiktajam datumam, sacensībām netiek reģistrēti!!!

Mandātu komisija sacensību vietā var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku piederību dotajam kolektīvam . Ja licenzētais biedrs aizmirsis savu starta numuru, sacensībās jāpērk jauns numurs. Licenzētajiem biedriem, kas saņēmuši personīgos numurus stenda šaušanā, jāpasūta jauns numurs ložu vai lietišķajā šaušanā. Numurs tiks izsniegts bez maksas.

Izmaiņas pieteikumos pieņem līdz 04.11.10 plkst. 13.00

Protestus rakstveidā pieņem tikai iemaksājot Ls 10, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja nē - nauda paliek sacensību balvu fondā.

LŠF tel./fakss 67612311.
mob. 29583963, 28377814
E-pasts:
latsaufed@inbox.lv